Novinky

Program bohoslužieb
vo farnosti sv. Petra a Pavla Zalužice
03.10.2022 - 09.10.2022
Pondelok
3.10.2022
Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období
17:00Závadka
18:00Zalužice+Ján Kvak
Utorok
4.10.2022
Svätého Františka Assiského
18:00Zalužiceza účasti detí
+Milan Karol +Milan
Streda
5.10.2022
Streda 27. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+František Sopko (kurátor)
Štvrtok
6.10.2022
Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
Piatok
7.10.2022
Ružencovej Panny Márie
17:00Čečehov
18:00Zalužice+r.Hubaľová +r.Gulíková
Sobota
8.10.2022
Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
8:00Zalužice+Anna +Ján +Pavol +Anna
Nedeľa
9.10.2022
28. nedeľa v Cezročnom období
8:00Závadka
9:30Čečehov
11:00ZalužiceZBP Mária

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 30. septembra 2022 zaopatrená sviatosťami nás opustila naša sestra v Kristovi Anna Kováčiková r. Nebohá (nar. 18. máj 1947 vo Vodňany ČR).

So zosnulou Annou sa rozlúčime v pondelok o 15.30 hod. na cintoríne vo Veľkých Zalužiciach.

Pamätajme na našu zosnulú sestru Annu v našich modlitbách!


Na kostol obetovali: r. Mišková 50 eur. Nech Boh odmení štedrosť darcov!


Spovedanie:

Chorí - v piatok od 11:00 (je nutné nahlásiť telefonicky na 0908 485 814)

Zalužice - v utorok od 17:00

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

Eucharistická adorácia:

Zalužice - v piatok od 15:30

Čečehov - v piatok od 16:00

Závadka - v pondelok od 16:00

 

V mesiaci október povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca vždy 40 min. pred sv. omšou. Poprosíme jednotlivé spoločenstvá vo farnosti, aby sa predmodlievali (seniori, rodičia, deti, birmovanci, miništranti...) V utorok pred sv. omšou sa budú predmodlievať najprv rodičia a neskôr deti. V piatky birmovanci.

 

V utorky bude sv. omša za účastí detí (zvlášť prvoprijímajúce). Po sv. omši bude katechéza a stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

 

Od októbra začíname aj prípravu na liturgickú službu miništranta. Chlapci, ktorí chcú slúžiť pri Pánovom oltári nech sa nahlásia v sakristii.

 

Sviatosť birmovania

Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek rozoznávania (kán. 891). KBS stanovila vek pre prijatie birmovania najskôr na 13 rokov.

Keďže sviatosť birmovania je považovaná za sviatosť kresťanskej dospelosti, kandidát birmovania má sám o túto sviatosť požiadať vo vlastnej farnosti.

Birmovná katechéza sa usiluje o prehĺbenie príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, tak k všeobecnej Cirkvi ako aj k farskému spoločenstvu a pripravuje kandidáta k tomu, že má vziať na seba úlohu Kristovho učeníka a svedka v cirkevnom spoločenstve i v časných záležitostiach. Celé obdobie prípravy má byť sprevádzané modlitbou, ktorá pripraví kandidáta, aby ochotne prijal silu a milosť Ducha Svätého.

Obsah bezprostrednej prípravy:

a) Poznať svoju vieru – vedomostná časť, ktorá zahŕňa zopakovanie základných právd viery a osvojenie si nových poznatkov zo Svätého písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi a cirkevnej tradície.

b) Žiť svoju vieru – časť prípravy zameraná na úlohu Kristovho učeníka a svedka evanjelia. Opiera sa o spoločné stretnutia mladých, dialóg o viere v dnešnom svete, zdieľanie a svedectvá, dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť.

c) Sláviť svoju vieru – obsahom tejto časti je pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši, príležitostne aj bohoslužba slova, kajúcna pobožnosť či ľudové pobožnosti. Kňaz sa má usilovať nájsť takú formu účasti na liturgii, aby sa kandidátom na prijatie sviatosti birmovania umožnilo zapojiť sa do liturgie podľa ich schopností a talentov. Príprava na prijatie sviatosti birmovania je integrálnou súčasťou života farnosti, príležitosťou k duchovnej obnove všetkých farníkov, ktorí sprevádzajú kandidátov modlitbou za birmovancov, osobným príkladom a povzbudením.

Každý birmovanec má mať birmovného rodiča, ktorý ho privedie k prijatiu sviatosti a bude mu pomáhať verne plniť krstné sľuby.Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania
KBS Oznam sväté prijímanie
Odvolanie dišpenzu
Sväté prijímanie do rúk