Krst

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého...“ (Mt 28,19-20)

Požiadať o udelenie krstu má rodič dieťaťa!

Podmienkou pre udelenie krstu je ochota rodičov vychovávať dieťa od malička vo viere.

Je potrebné mať k dispozícii informácie o krstných rodičoch: meno, dátum a miesto sobáša (ak je ženatý resp. vydatá), vek.
Podmienky pre krstného rodiča:
  • vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať,
  • je ochotný pomáhať pri kresťanskej výchove dieťaťa,
  • pobirmovaný,
  • prijal už Eucharistiu,
  • vek nad 16 rokov,
  • ak je sobášený má usporiadané manželstvo uzavreté pred tvárou Cirkvi (nesmie žiť v konkubináte),
  • nie je postihnutý nijakým kánonickým trestom. (porov. CIC kán 874 §1)

Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov sa koná podľa inštrukcií miestneho farára. Spravidla na fare v piatok po večernej sv. omši. Kto sa zúčastní krstnej náuky v inej farnosti, prinesie potvrdenie o jej absolvovaní.

Cirkev odporúča, aby sa krst spravidla slávil v nedeľu. (porov. CIC kán. 856) V našej farnosti spravidla prvú nedeľu v mesiaci. 

"Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť." (CIC kán 867 §2)

Príprava dospelých k prijatiu krstu sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.

Krst - katechéza stručne a jasne Prečo je dobré krstiť už malé deti?
Krst - videokatechéza 3MC