Birmovanie

"Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého."
(Sk 8, 14-17)

A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov.
(Sk 19, 6-7)

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok "sviatostí uvádzania do kresťanského života. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených "sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom". (Lumen gentium 11)

Príprava k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.

Príprava dospelých k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.